language Amazing Thailand
เที่ยวปางช้าง VS 7 Greens

การสร้าง Green Heart ในฐานะของ นักท่องเที่ยว

 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อฟัง เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 • ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลตามประเภทในที่ที่จัดให้ และหากสามารถนำขยะและสิ่งปฏิกูลออกจากแหล่งท่องเที่ยว ไปจัดการเองได้ ก็จะช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของแหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

  การสร้าง Green Service ในฐานะของ แหล่งท่องเที่ยว

 • หากมีการนำอาหารไปทานในป่า ควรเลือกใช้ใบตอง แทนถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร และควรใช้วัตถุดิบ ท้องถิ่นในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น อาหาร เครื่องดื่มต้อนรับ (น้ำสมุนไพร น้ำมะพร้าว ไวน์ผลไม้ ฯลฯ) เป็นต้น

  การสร้าง Green Activity ในฐานะของ แหล่งท่องเที่ยว

 • จำกัดรอบและระยะเวลาให้บริการนั่งช้างท่องไพรหรือ การแสดงของช้างแต่ละตัวตามอายุและสุขภาพของช้าง
 • นอกจากกิจกรรมนั่งช้างที่ให้ความเพลิดเพลินแล้ว ปางช้างควรส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการดูแลช้างและความสำคัญของช้างที่เป็น สัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทย รวมทั้งได้สัมผัสวิถีชีวิตของการเป็นควาญช้างอย่างใกล้ชิด พร้อมกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

  การสร้าง Green Logistics ในฐานะของ นักท่องเที่ยว

 • เดินทางร่วมไปกับเพื่อนๆ ไปปางช้างแบบ Car Pool หรือใช้บริการรถรับส่งของปางช้าง ซึ่งจะช่วยลดจำนวน คันรถที่ต้องใช้ เป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  การสร้าง Green Community ในฐานะของ แหล่งท่องเที่ยว

 • กำหนดขีดความสามารถการรองรับได้ทางการท่องเที่ยว (Tourism Carrying Capacity) ของชุมชนทั้งด้านจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวัน เพื่อป้องกันแหล่งท่องเที่ยวทรุดโทรม
 • สมาชิกของชุมชนหรือกลุ่มที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ การท่องเที่ยว ถ่ายทอดความรู้ และกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนทั้งหมดมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม และรักษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวชุมชนให้ยั่งยืน

  การสร้าง Green Plus ในฐานะของ แหล่งท่องเที่ยว

 • ร่วมสมทบทุนปลูกต้นไม้/ปลูกป่าตามแหล่งต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรม หรือปลูกพืชที่เป็นอาหาร ของสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งจะช่วย ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควบคู่ไปด้วย

  การสร้าง Green Attraction ในฐานะของ แหล่งท่องเที่ยว

 • พลังงานที่ใช้ภายในสถาบันคชบาลแห่งชาติ ลำปาง มาจากพลังงานทดแทนในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ มีก๊าซชีวภาพจากมูลช้างนำมาใช้ในการหุงต้ม และกระแสไฟฟ้าผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์ ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นอย่างดี ตรงกับ Green Attraction หนึ่งในแนวคิด 7 Greens ของการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงความยั่งยืน
 • การนำช้างมาใช้แสดงให้นักท่องเที่ยวชม จะต้องได้รับ อนุญาตอย่างถูกต้อง และการเลี้ยงดูสัตว์จะต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือข้อกำหนดของทางราชการ