language Amazing Thailand
พายเรือคายัค-แคนู VS 7 Greens

  การสร้าง Green Heart ในฐานะของ นักท่องเที่ยว

 • หากพายไปบริเวณที่มีปะการังน้ำตื้น ให้ระมัดระวังท้องเรือไปเสียดสีกับแนวปะการังสร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติ
 • ระวังการสร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติโดยการใช้พายค้ำยัน
 • ในการพายเรือไปดูสัตว์น้ำหรือสัตว์ป่า ไม่ควรเข้าไปใกล้เกินไป
 • อย่าให้อาหารสัตว์ป่าเพราะจะให้ระบบนิเวศในบริเวณนั้นเปลี่ยนไป
 • ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลตามประเภทในที่ที่จัดให้ และหากสามารถ นำขยะของตัวเองออกจากแหล่งท่องเที่ยวไปจัดการเองได้ โดยเฉพาะขยะที่ย่อยสลายยาก จะช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

  การสร้าง Green Service ในฐานะของ แหล่งท่องเที่ยว

 • จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำเตรียมพร้อมคอยกู้ภัยตามเส้นทางพายเรือ จัดให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศ เช่น ระบบนิเวศป่าชายเลน
 • พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับกิจกรรมท่องเที่ยวที่จัดขึ้น เท่าที่จำเป็น โดยมีปริมาณหรือขนาดที่เหมาะสมกับขีดความสามารถรองรับได้ของบริเวณนั้น เช่น ห้องน้ำ ลานจอดรถ ท่าเทียบเรือ เป็นต้น

  การสร้าง Green Activity ในฐานะของ แหล่งท่องเที่ยว

 • มีข้อมูลหรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับชุมชนแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนชาวเล หรือริมแม่น้ำ
 • กำหนดขีดความสามารถการรองรับได้ทางการท่องเที่ยว (Tourism Carrying Capacity) ของแหล่งทั้งด้านจำนวนนักท่องเที่ยว และจำนวนรอบที่เปิดให้บริการล่องแก่ง โดยเฉพาะแหล่งล่องแก่งที่ใช้กระแสน้ำจากเขื่อน
 • กำหนดระเบียบหรือข้อปฏิบัติของชุมชนสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้โดยการแจ้งหรือชี้แจงให้นักท่องเที่ยวรับทราบในโอกาสแรกที่เดินทางมาถึง
 • จัดให้มีการฝึกอบรมหรือส่งผู้ที่เกี่ยวข้องไปฝึกอบรมให้มีความรู้ ทักษะ และยกระดับมาตรฐานของการบริการด้านต่างๆ

  การสร้าง Green Logistics ในฐานะของ นักท่องเที่ยว

 • เดินทางด้วยรถไฟแทนการนั่งเครื่องบิน หรือหากต้องขับรถไปเองก็ควรนำรถไปให้น้อยที่สุด โดยใช้วิธี Car Pool
 • ใช้บริการรถรับส่งของผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนคันรถที่ต้องใช้ เป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  การสร้าง Green Community ในฐานะของ แหล่งท่องเที่ยว

 • สนับสนุนให้พนักงานต้อนรับและพนักงานบริการอื่นๆ แต่งกายด้วยชุดที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น
 • ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยว กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด รวมถึงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกเหล่านั้น

  การสร้าง Green Plus ในฐานะของ แหล่งท่องเที่ยว

 • จัดตั้งทีมอาสาสมัครพายเรือคายัค-แคนูเก็บขยะตามลำน้ำ และสองชายฝั่งให้บ่อยครั้งที่สุด

  การสร้าง Green Attraction ในฐานะของ แหล่งท่องเที่ยว

 • การจัดการของเสียและขยะ (Solid Waste) ตั้งแต่เรื่องการลดปริมาณของเสียและขยะ ให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะของเสีย และขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ไปจนถึงการ แยกของเสียและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด