language Amazing Thailand
7 Greeens

  การสร้าง Green Heart ในฐานะของ นักท่องเที่ยว

 • ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลตามประเภทในที่ที่จัดให้ และหากสามารถนำขยะของตัวเองออกจากแหล่งท่องเที่ยวไปจัดการเองได้ โดยเฉพาะขยะที่ย่อยสลายยาก จะช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
 • หากมีการรับประทานอาหาร หรือประกอบอาหารในป่าควรเลือก รายการอาหารที่สะดวก ง่าย และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องกระป๋อง ภาชนะประเภทกล่องโฟม ขวดน้ำ พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวเพื่อลดขยะทุกครั้งที่เก็บแคมป์ ควรดูแลความสะอาด พยายามให้พื้นที่กลับสู่สภาพเดิมให้มากที่สุด
 • ตั้งเต็นท์พักแรมในบริเวณที่จัดให้เท่านั้น

  การสร้าง Green Service ในฐานะของ แหล่งท่องเที่ยว

 • จัดให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยตอบคำถามและให้ความรู้ความเข้าใจวิธีการพาย การช่วยเหลือตัวเองเมื่อพลัดตกจากเรือหรือวิธีการ ดูกระแสน้ำก่อนทำกิจกรรมล่องแก่ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำเตรียมพร้อมคอยกู้ภัยตามเส้นทาง ล่องแก่ง

  การสร้าง Green Activity ในฐานะของ แหล่งท่องเที่ยว

 • กำหนดขีดความสามารถการรองรับได้ทางการท่องเที่ยว (Tourism Carrying Capacity) ทั้งด้านจำนวนนักท่องเที่ยว และจำนวนรอบที่เปิดให้บริการล่องแก่ง โดยเฉพาะแหล่งล่องแก่งที่ใช้กระแสน้ำจากเขื่อน
 • กำหนดระเบียบหรือข้อปฏิบัติของชุมชนสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้โดยการแจ้งหรือชี้แจงให้นักท่องเที่ยวรับทราบในโอกาสแรกที่ เดินทางมาถึง
 • จัดให้มีการฝึกอบรมหรือส่งผู้ที่เกี่ยวข้องไปฝึกอบรมให้มีความรู้ ทักษะ และยกระดับมาตรฐานของการบริการล่องแก่งในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการกู้ภัย
 • จัดให้มีการเดินทางที่ปลอดมลภาวะสำหรับนักท่องเที่ยว หรือ อาจจัดให้มียานพาหนะที่ไม่สร้างมลพิษ เช่น การใช้รถม้า เกวียน หรือจักรยาน เป็นต้น
 • จัดให้มีการฝึกอบรมหรือส่งผู้ที่เกี่ยวข้องไปฝึกอบรมให้มีความรู้ ทักษะ และยกระดับมาตรฐานของการบริการด้านต่างๆ

  การสร้าง Green Community ในฐานะของ แหล่งท่องเที่ยว

 • ใช้ท่อพีวีซีแทนไม้ไผ่การทำแพล่อง หรือใช้เรือยาง เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศธรรมชาติน้อยที่สุด

  การสร้าง Green Logistics ในฐานะของ นักท่องเที่ยว

 • เดินทางด้วยรถไฟแทนการนั่งเครื่องบิน หรือหากต้องขับรถไปเองก็ควรนำรถไปให้น้อยที่สุด โดยใช้วิธี Car Pool หรือ ใช้บริการรถรับส่งของผู้ประกอบการล่องแก่ง ซึ่งจะช่วย ลดจำนวนคันรถที่ต้องใช้ เป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  การสร้าง Green Attraction ในฐานะของ แหล่งท่องเที่ยว

 • การจัดการของเสียและขยะ (Solid Waste) ตั้งแต่เรื่อง การลดปริมาณของเสียและขยะ ให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะ ของเสียและขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ไปจนถึงการแยกขยะของเสียและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด

  การสร้าง Green Plus ในฐานะของ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

 • จัดตั้งทีมอาสาสมัครล่องแก่งเก็บขยะลำน้ำให้บ่อยครั้งที่สุด โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลล่องแก่ง