language Amazing Thailand

Tag Archives: ลำปาง

ล่องแพ ปีนผา สำรวจถ้ำ พักบ้านน้อยในป่าใหญ่

เขื่อนกิ่วลม เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่กั้นลำน้ำวัง ลำน้ำสำคัญของจังหวัดลำปางและภาคเหนือ ใช้เก็บน้ำเพื่อการชลประทาน อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง กิจกรรมปีนเขาที่นี่เป็นที่นิยมมาก จะเป็นผาที่อยู่เหนือผืนน้ำที่กว้างใหญ่ อ่านต่อ

กิจกรรม ปีนผา โรยตัว | จังหวัด

ผจญภัย เรียนรู้ กินอยู่ แบบควาญช้าง

ก่อนเคยเป็นเพียงศูนย์ฝึกลูกช้าง แต่ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย หรือสถาบันคชบาลแห่งชาติที่เป็นทั้งโรงเรียนฝึกควาญช้างแห่งแรกของโลกและเป็นโรงพยาบาลช้าง หรือที่เรียกว่าศูนย์บริบาลช้าง ซึ่งมีสัตวแพทย์และควาญช้างคอยดูแล รักษาช้างจากทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อ่านต่อ

กิจกรรม เที่ยวปางช้าง | จังหวัด